מדיניות פרטיות

תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: “המשתמש”) באתר www.h11.co.il (להלן: “האתר”). הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות תנאי השימוש וככל ואינך מסכים עם כל האמור בו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. האתר מופעל על ידי פסח דיגיטל, מספר עוסק 516080249 (להלן: “מפעילת האתר”). כותרות התנאי השימוש והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.
פרסומת ותוכן פרסומי מטעם מפרסמים: האתר מאפשר, בין היתר, לצפות בפרסומות ובתכנים שונים המועלים על ידי מפרסמים ונמצאים באחריותם הבלעדית (להלן: “תוכן פרסומי”). מובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומי המועלים על ידי המפרסמים.
שינויים באתר: האתר ו/או תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי בכל עת על ידי מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה. התנאים הקובעים הם כפי שיהיו בכל מועד ומועד. פרטיות: השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. אנא קרא אותה בעיון.
קבלת דבר פרסומת. מובהר כי במועד מסירת פרטים באמצעות עמודי האתר תתבקש לאשר קבלת הודעות פרסומת, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן: “חוק התקשורת”).
מאגר אל תתקשר אלי- מפעילת האתר פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ובפרט הוראות תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן הקובעות בין היתר, כי אין להתקשר אל מספר טלפון שנרשם במאגר "אל תתקשרו אלי" המופעל על ידי הרשות להגנת הצרכן. משתמש המשאיר פרטים בעמודי האתר מאשר למפעילת האתר ו/או למפרסם (לפי העניין) לפנות אליו באמצעות שיחה שיווקית בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
אחריות לתוכן פרסומי
כל מפרסם יהיה אחראי באופן בלעדי לתוכן הפרסומי שהועלה על ידו לאתר. המפרסם ימסור את כל הפרטים שיידרשו על ידי מפעילת האתר בקשר עם זהותו, התכנים שהועלו על ידו או פרסומים אחרים שביצע וכל עניין אחר לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר, וישפה ויפצה את מפעילת האתר מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד ג’ בקשר עם התוכן הפרסומי שהועלה על ידו לאתר.
חל איסור מוחלט על משתמשי האתר לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או לפגוע בצדדים שלישיים או בזכויותיהם ו/או להוות הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש, לרבות מפרסם, שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים ומפרסמים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תנאי שימוש אלה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל מפרסם ו/או תוכן פרסומי מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש/מפרסם לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית להסיר מהאתר תוכן פרסומי החשוד כמפר הוראת חוק ו/או פוגע בצד שלישי כלשהו והמפרסם מוותר בזאת על כל טענה כנגד מפעילת האתר בקשר להסרת תכנים מהאתר.
אין לראות בהצגת תוכן פרסומי באתר לכשעצמו או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר. ככלל, מפעילת האתר רשאית להציג את התוכן הפרסומי או חלקו באופן אוטומטי וכפי שהוא (AS-IS), מבלי לבדוק את אמיתותו ו/או דיוקו. מפעילת האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התוכן הפרסומי.
הפרות וסעדים
אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או מבעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי האחראי לכאורה לפרסום המפר (להלן: “הצד האחראי”), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.
מפעילת האתר רשאית, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או את הוראות תנאי השימוש.
מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
מיאון אחריות והגבלת אחריות
הגבלת אחריות כללית. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש באתר. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן.
העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מפעילת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים ו/או לקישורים בתוכן הפרסומי. מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. מובהר כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל ברשת החנויות של מפעילת האתר.

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ולמתן הודעה למפעילת האתר בקשר להפרה או כל תלונה אחרת ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני tzvika@h11.co.il

אני מאשר קבלת שיחות טלפון שיווקיות מאת המפרסם | הצהרת נגישות
נגישות